För att ansöka om anslag från Hakon Swenson stiftelsen ska ansökan:

 • Ha en tydlig koppling till Hakon Swenson stiftelsens syfte​
  • Innehålla nedan delar, samt ytterligare delar du bedömer relevant för din ansökan: ​
  • Grundläggande uppgifter* kring projekttitel, löptid, projektledare, projektdeltagare, anslagsförvaltare, ansökt belopp​
  • Sammanfattning av projektet* (cirka 200 – 250 ord)​
  • Projektbeskrivning och tidsplan inklusive hur resultat ska spridas​
  • Beskrivning av projektets totala finansiering, anslagsförvaltare samt eventuella sekundära bidragsmottagare​
  • Information som styrker förankring hos eventuella partners/företag delaktiga i projektet​
  • Vara på svenska eller engelska​
 • För forskningsprojekt ska ansökan även beskriva:​
  • Vilket forskningsområde projektet tillhör​
  • Plan för input i projektet från bransch och akademi under projektets gång. Detta kan ske genom att tillsätta en referensgrupp eller ett liknande initiativ. ​
  • Beskrivning av forskningens praktiska relevans och hur den kommer till nytta för den enskilde handlaren eller för handeln generellt.  ​
  • CV för projektdeltagare

*Notera att syfte, sammanfattning och uppgifter om projektet kommer att läggas ut på hakonswensonstiftelsen.se vid beviljat anslag.