För att ansöka om anslag från Hakon Swenson stiftelsen ska ansökan:

  • Ha en tydlig koppling till Hakon Swenson stiftelsens syfte​
    • Innehålla nedan delar, samt ytterligare delar du bedömer relevant för din ansökan: ​
    • Grundläggande uppgifter* projekttitel, löptid, projektledare, projektdeltagare, anslagsförvaltare, ansökt belopp​
    • Sammanfattning av projektet* (cirka 200 – 250 ord)​
    • Projektbeskrivning och tidsplan inklusive hur resultat ska spridas​
    • Beskrivning av projektets totala finansiering, anslagsförvaltare samt eventuella sekundära bidragsmottagare​
    • Information som styrker förankring hos eventuella partners/företag delaktiga i projektet​
    • Vara på svenska eller engelska​
  • För forskningsprojekt ska ansökan även beskriva:​
    • Vilket forskningsområde projektet tillhör​
    • Plan för input i projektet från bransch och akademi under projektets gång. Detta kan ske genom att tillsätta en referensgrupp eller ett liknande initiativ. ​
    • Beskrivning av forskningens praktiska relevans och hur den kommer till nytta för den enskilde handlaren eller för handeln generellt.  ​

*Notera att syfte, sammanfattning och uppgifter om projektet kommer att läggas ut på hakonswensonstiftelsen.se vid beviljat anslag.